Trang nhất » Hình ảnh » Hình ảnh

10

3 lượt xem

11

1 lượt xem

12

0 lượt xem

13

0 lượt xem

14

0 lượt xem

15

1 lượt xem

16

1 lượt xem

Z4207926879579 49e7673a892704ed09bfeece6af5e333

3 lượt xem

Z4207927208053 934a801e4a72ee413e8be175e6e06c0e

0 lượt xem

Z4208017062986 Ab6e47253de60938be305c00b3f0d25f

1 lượt xem

Z4208017068582 Eccd622c281c4f74c04ef380de8fed3c

0 lượt xem

Z4208017084339 9d08805aa317a7765b687b6690c3e9c0

0 lượt xem

Z4208179262333 B897df356ee0a45964fd134dcef477a2

0 lượt xem

Z4208179290570 B791f5279b31970837016b85ef8b9a23

1 lượt xem

Z4208183814125 Af1bba68404a4b278b2b33526e1a12ea

1 lượt xem

Z4208183829421 3c1e13eca28cfb5e359bea7c2d1d5f94

0 lượt xem

Z4208183876153 71c2e9a81b090500440a460586bee15f

0 lượt xem

Z4203429777664 3b6438456f8f4343df570a505118765d 1

8 lượt xem

Z4203505006025 17e3aa47d9eb4203d774d012caebe4a8 1

1 lượt xem

Z4203505008636 3a88265ed9bcf82bda227c5e317b5787 1

1 lượt xem

Z4203505011052 9c16a9d248a435c15ac60031c24bf442 1

1 lượt xem

Z4203505017842 730138bb7074c08e764aca984bcfe83d 1

0 lượt xem

Z4203505021647 283186f07cafa0d25a8bfe31abbeb03f 1

1 lượt xem

Z4203505021648 380c51a8bea95e0c877b267c2c342212 1

0 lượt xem

Z4203505024264 Aba11c3bac9074ff164cd1540d812ae5 1

2 lượt xem

Z4203505027664 Ea4563d88becd6bf5a235df8fae6aac1 1

0 lượt xem

Z4203505030785 229b8d28ea24d4235f57b9357c1e5389 1

0 lượt xem

Z4161825254531 352cc28cfca02843eee3796b3657c1e2

4 lượt xem

Z4161826198850 C3a5b8c7b2c942d1555601269866177a

1 lượt xem

Z4161826975123 C1a7f244a62b976c71eca149d8d792e0

0 lượt xem

Z4161828485102 B2afbad5c5788dc20c878927e2ac928c

0 lượt xem

Z4161829560481 5cb3e46ba93b9e366e1f464ac4b8d2f9

0 lượt xem

Z4161830946662 8af826ad691f938e2ae45efa10849967

0 lượt xem

Chuyên gia Viện Khoa học an toàn Việt Nam tập huấn TNTT cho CB,GV,NV

1 lượt xem

Chuyên gia Viện Khoa học an toàn Việt Nam tập huấn TNTT cho CB,GV,NV

0 lượt xem

Chuyên gia Viện Khoa học an toàn Việt Nam tập huấn TNTT cho CB,GV,NV

0 lượt xem

Chuyên gia Viện Khoa học an toàn Việt Nam tập huấn TNTT cho CB,GV,NV

0 lượt xem

Chuyên gia Viện Khoa học an toàn Việt Nam tập huấn TNTT cho CB,GV,NV

0 lượt xem

Chuyên gia Viện Khoa học an toàn Việt Nam tập huấn TNTT cho CB,GV,NV

0 lượt xem

Chuyên gia Viện Khoa học an toàn Việt Nam tập huấn TNTT cho CB,GV,NV

0 lượt xem

Chuyên gia Viện Khoa học an toàn Việt Nam tập huấn TNTT cho CB,GV,NV

0 lượt xem

Chuyên gia Viện Khoa học an toàn Việt Nam tập huấn TNTT cho CB,GV,NV

0 lượt xem

Chuyên gia Viện Khoa học an toàn Việt Nam tập huấn TNTT cho CB,GV,NV

0 lượt xem

Z4042474159824 0c0830de064cf8e9c5b5560cb2639784

1 lượt xem

Z4042474165162 0c53b1d1256c6ecaddffd489bbb09213

0 lượt xem

Z4042474169744 21be92eb8347a497fde670fc34549983

0 lượt xem

Z4042474172107 Dd0e67f016efb2265e4701db2234d05c

0 lượt xem

Z4042474209152 A4455110a5f18f81b38765e98c091f84

0 lượt xem

Z4042474210245 C87196cefeba64ea4ac6f7a1aece5e50

0 lượt xem

Z4044963860979 4656c4cfc12bac52a87229857bb18408

1 lượt xem

Z4044967425374 B1afe2b36ab1336ac2b67f7a7cd3878d

0 lượt xem

Z4035259945728 0c7fd86a7d3301232e08fcf9ac1408f3

2 lượt xem

Z4035260153077 4b2be217187cc4688bc1ff0a77e16053

0 lượt xem

Z4035260315394 1d9f65dbe62d5f2b9d6967049a527f51

0 lượt xem

Z4035260468692 A87d929ed75e8f43f5b56677aef1756c

0 lượt xem

Z4035260652018 Eab305aa252e2c0928687a0892f24cbc

0 lượt xem

Z4035266786821 38cf0faed7ac763a7e01c4f3535aaf7e

0 lượt xem

Z4035267160989 39f8523c8a25c2156fd5b44d0416bce7

0 lượt xem

Z4035267433163 37d52d587dd3ebd15c1868d0868e26ac

0 lượt xem

Z4032905518545 7efc9cd46b8fa00f0308742448da614e

5 lượt xem

Z4032905804246 627ebe9a1482d46f92fa071248334f71

0 lượt xem

Z4032905899623 2f1244c5990dc8cf78dedb7bdd97c94c

0 lượt xem

Z4032905902353 5775399e83629b65df12c77b4e81bc12

0 lượt xem

Z4032905906434 A716ab1dfc5fb000d2999bc1c38d93d8

0 lượt xem

Z4032906042398 9a58559b7184aaa81822d8f5b9d29bca

0 lượt xem

Z4032906524099 26e7ba7d73c3553cc2eea4246c373e2f

0 lượt xem

Z4033118011987 9b9ad3c288bf1f4086fb6012e3c0c39f

0 lượt xem

Z4033118012485 E439202bf5b6c9a943cd1a7a1780407c

1 lượt xem

Z4033118012486 351fd1968b9c9cf291076675556d5fe9

0 lượt xem

Z4030492723405 10bfb720f0702b632317eafd562f2476

0 lượt xem

Z4030492730953 F3278a676a244bc831a404a001ad94c5

0 lượt xem

Z4030492738633 3772d0145b4ab66f0732e8c947ef58ba

0 lượt xem

Z4030492748169 37ff190da5db9d14e5e3bb25db9526bb

0 lượt xem

Z4030492753062 602b29d11d506b13b0fe25d13b857b44

0 lượt xem

Z4030492768812 84ac87d04f0460eac3f37cb1a45c42c4

0 lượt xem

Z4030492772752 28aa82b2bf25914d47c2f937efa48184

0 lượt xem

Z4030492817549 D617cb0b761e22b248279a5f5679683a

0 lượt xem

Z4030492845747 A1fac507ea4eb3942f82e90706e6dd58

0 lượt xem

Z4030492878933 F97ff0787688aa72856f73332aa63c2f

0 lượt xem

Z3807690368215 10e4c6ba77a4e6ced71259dad74d9352

0 lượt xem

Z3807690376326 43fffc6dae1ab8e0418b695843a6ab1f

0 lượt xem

Z3807690378054 379dda36c79dead7b53ff092bd722dc7

0 lượt xem

Z3807690388201 17b3e768e4a3d3aee17555e42aeb7ad6

0 lượt xem

Z3807690394903 518c0f7ecb0b5af6de675fa1c6d4beed

0 lượt xem

Z3807690401228 42b2384caff1ca0ec27dfd18ca1d7bc5

0 lượt xem

Z3807690407589 1a1a16ef10bb1b9c571751d326b44894

0 lượt xem

Z3807690408405 558ae4f5f1c4e1d842472931ff9ad3eb

0 lượt xem

Z3807693410447 379dda36c79dead7b53ff092bd722dc7

0 lượt xem

Z3807693431141 518c0f7ecb0b5af6de675fa1c6d4beed

0 lượt xem

Z3995254464694 0bd265d02dc56a209ddf48ec76acafde

1 lượt xem

Z3995254527928 B829f60a64426e3aea47428f7bd3f2fb

0 lượt xem

Z3995254592732 9b3dd97d78d72787c565b0e7f7deb0ac

0 lượt xem

Z3995254653234 8ba129a5e198ed2bd55d02be07b767de

1 lượt xem

Z3995254712499 D0b601924ccab79a90ff4e98b4cb7f78

0 lượt xem

Z3995254768007 39f3fba83b982ea93c3b91b0687133ba

0 lượt xem

Z3995254834105 9a71851b95d933f4bada638909676690

0 lượt xem

Z3995254881165 709c22069c383e46e477973f7a8e0906

0 lượt xem

Z3995254930110 D60188366d15d78f74871eb73876bdcb

0 lượt xem

Z3995255008485 A47aeb70a0c5ab32430dfb8c45b49720

0 lượt xem

Z3995310990633 Fb733124b2ec1a0d9b0d3448564699f1

0 lượt xem

Z3995311060878 985be7def77b966ea05df8e782398b8d

0 lượt xem

Z3995311144034 D4b63e6c228d0f238a11644aeefcef9e

0 lượt xem

Z3995311185756 55a107f6d46def5c283ca6a72477f526

0 lượt xem

Z3995311280364 9397e59546488e023241b5170026051a

0 lượt xem

Z3995311366596 Cd6b0fcc807005bd0c66294655759b50

0 lượt xem

Z3995311428340 6b339af9fda8ccc0905fa131f932355f

0 lượt xem

Z3995311492297 1fa6bf53eacb6c97cdc30e7d5f2d324c

0 lượt xem

Z4000678792857 228aaa9734617e30ab62ae9072b0236d

0 lượt xem

Z4000678792859 291d02f378f229e25dc8cb3e65cfe039

0 lượt xem

Z4000678801247 4ee4888e86ae4173dd8e07075d3babe1

0 lượt xem

Z4000678821840 C2d692303d00f925ee2b837d2ae25311

0 lượt xem

Z4000678825675 7400f4bb4e03756a07ef95406a98b2de

0 lượt xem

Z4000678827959 451b3912c377fb29072689af956faf24

0 lượt xem

Z4000678856473 7408177fbc88dd625517adfa45855bbf

0 lượt xem

Z4000678973760 E506d1e8d8e712eb34945e6c73392648

0 lượt xem

Z4000679080838 25f2f42a7b267facc888a4f6ef834bde

0 lượt xem

Z4000679342632 62dcd792e4cc64eb2d60818ded3e9626

0 lượt xem

Z3735485649123 913f1d2f698890f5c055b5a5631e5fd1

0 lượt xem

Z3735486605858 19ab3af5278865c795163cc9ae3501df

0 lượt xem

Z3735487996065 Ae450db3191f94568d074107b750f7ba

0 lượt xem

Z3735488361909 65abc584052ed362cb9dfdc34cc31cc8

0 lượt xem

Z3735488681987 Ab3db059fd563ef50730bf3e778de85a

0 lượt xem

Z3735489567340 27b9af80bf64db72cad583192622a8e8

0 lượt xem

Z3735489567785 1fda81fdfa06cdf421e42f0e0ee5b56e

0 lượt xem

Z3735497620622 F8d4c33315f44284f1890315929a9b11

0 lượt xem

Z3735513499172 56b0aed792274a0e2e2bb5c963c765d8

0 lượt xem

Z3735513696663 6e2202748d7e19f896ad77bd84f4646e

0 lượt xem

Tuyên truyền luật ATGT bằng hình thức sân khấu hóa.

0 lượt xem

Tuyên truyền luật ATGT bằng hình thức sân khấu hóa.

1 lượt xem

Tuyên truyền luật ATGT bằng hình thức sân khấu hóa.

0 lượt xem

Tuyên truyền luật ATGT bằng hình thức sân khấu hóa.

0 lượt xem

Tuyên truyền luật ATGT bằng hình thức sân khấu hóa.

0 lượt xem

Z3937680540117 B6438db550e7b83dd86c2b077ef5fa09

0 lượt xem

Z3937680540426 7a9af5c2817b25577eff63fb98e9c15f

0 lượt xem

A15

0 lượt xem

La Co

0 lượt xem

Z3973291258037 093509b591d31a9a09d182464e75ad5f

0 lượt xem

Z3973291262051 98e70020ae9727be39c948396373e88b

0 lượt xem

Z3973291268099 017027342996b2d63c8e2eb774686df1

0 lượt xem

Z3973291269874 D464c3d7afc00fd03728d3f8dcb53aa9

0 lượt xem

Z3973291276516 5331e22931aa23c2c4ea67bb2dc7df0b

0 lượt xem

Z3973291277822 8bc581ecbc7eb47dc1312f4cf158f270

0 lượt xem

Z3973291342710 2ec0600f91d101206683653cd085cd0a

0 lượt xem

Z3973291378143 D97a49748d05c63cac2b6387a3549265

0 lượt xem

Tuyên truyền xâm hại tình dục trẻ em

0 lượt xem

Tuyên truyền xâm hại tình dục trẻ em

0 lượt xem

Tuyên truyền xâm hại tình dục trẻ em

0 lượt xem

Tuyên truyền xâm hại tình dục trẻ em

0 lượt xem

Tuyên truyền xâm hại tình dục trẻ em

0 lượt xem

Tuyên truyền xâm hại tình dục trẻ em

1 lượt xem

Tuyên truyền xâm hại tình dục trẻ em

0 lượt xem

Tuyên truyền xâm hại tình dục trẻ em

0 lượt xem

Tuyên truyền xâm hại tình dục trẻ em

0 lượt xem

Tuyên truyền PCCC

1 lượt xem

Tuyên truyền PCCC

0 lượt xem

Tuyên truyền PCCC

0 lượt xem

Tuyên truyền PCCCc

0 lượt xem

Tuyên truyền PCCC

0 lượt xem

Tuyên truyền PCCC

0 lượt xem

Tuyên truyền PC tai nạn đuối nước

0 lượt xem

Tuyên truyền GDPL hành vi vi phạm PCD Covid-19

0 lượt xem

Tuyên truyền GDPL hành vi vi phạm PCD Covid-19

0 lượt xem

Khám SKHS NH 2022-2023

0 lượt xem

Khám SKHS NH 2022-2023

0 lượt xem

Khám SKHS NH 2022-2023

0 lượt xem

Khám SKHS NH 2022-2023

0 lượt xem

Tập huấn PCCC&CNCH

0 lượt xem

Tập huấn PCCC&CNCH

0 lượt xem

Tập huấn PCCC&CNCH

0 lượt xem

Tập huấn PCCC&CNCH

0 lượt xem

Tập huấn PCCC&CNCH

0 lượt xem

Z3994900992420 Bf3fcf19ea02a3314cb6e64e753cef06

0 lượt xem

Z3994900992419 B5c0d7f42f917f7797492afea6b060a3

0 lượt xem

Z3994900992418 B4d4c0206bfa6409cee03b1c1b84d54a

0 lượt xem

Z3994900961115 E061ddcd4cd208abeaac4c335018122b

0 lượt xem

Z3994900910008 0462795ca75444024dc01f0a4d317463

0 lượt xem

Pl1a

0 lượt xem

Pl2

0 lượt xem

Pl4

0 lượt xem

Pl5

0 lượt xem

Pl6

0 lượt xem

Pl9

0 lượt xem

Pl11

0 lượt xem

Pl12

0 lượt xem

Pl13

0 lượt xem

Pl14

0 lượt xem

Văn bản mới

1269/SGDĐT-CTTT-KHCN

Công văn số 1269/SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 20/4/2023 của Sở GDĐT Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học

Thời gian đăng: 21/04/2023

26/KH-PGD

KH triển khai thực hiện mô hình "Mái trường an toàn" ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông năm 2023

Thời gian đăng: 24/04/2023

1080/SGDĐT-VP

Hướng dẫn các đơn vị, trường học nghỉ dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương; ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2023 ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Thời gian đăng: 12/04/2023

953/SGDĐT-TTr

Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023

Thời gian đăng: 07/04/2023

909/SGDĐT-QLT

Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024

Thời gian đăng: 07/04/2023

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập5
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay4,351
  • Tháng hiện tại144,849
  • Tổng lượt truy cập3,840,435

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây