Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Hướng dẫn triển khai tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016-2017

Thứ năm - 23/06/2016 15:46

Hướng dẫn triển khai tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016-2017

 UỶ BAN NHÂN DÂN

QUẬN HÀ ĐÔNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
 
 
     

 

 

 

Số: 497/PGD&ĐT

V/v: Hướng dẫn triển khai tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016-2017

Hà Đông, ngày 01 tháng 6 năm 2016

 

 

Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS.

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016-2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Thực hiệnvăn bản số 2197/SGD&ĐT-QLT ngày 23/5/2016; văn bản số 2280/SGD&ĐT-QLT ngày 30/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về quy trình tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016-2017; văn bản số 2291/SGD&ĐT-QLT ngày 31/5/2016 về thử nghiệm và tập huấn diện rộng phần mềm tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016-2017

Phòng GD&ĐT quận hướng dẫn các trường triển khai tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016-2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi chohọc sinh (HS) và cha mẹ HS trong quá trình đăng ký tuyển sinh, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan.

2.Đảm bảo quyền lợi của HS tham gia tuyển sinh theo đúng tuyến tuyển sinh.

II. QUY TRÌNH TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

1. Các bước tuyển sinh trực tuyến

Bước 1. Trường mầm non, tiểu học cấp mã số đăng ký tuyển sinh cho cha mẹ HS 5 tuổi ở trường mầm non và HS lớp 5 ở trường tiểu học.

Bước 2. Cha mẹ HS đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua internet tại trang thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/, phần mềm đảm bảo việc cha mẹ HS đăng ký tuyển sinh đúng tuyến:

* Tuyển sinh vào trường mầm non: cha mẹ HS khai báo đầy đủ thông tin học sinh vào biểu mẫu trực tuyến:

- Nếu cha mẹ HS có đủ điều kiện về công nghệ thông tin (năng lực hiểu biết; có trang bị máy tính, iPAD ... ) có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại nhà;

- Nếu cha mẹ HS không có đủ điều kiện về công nghệ thông tin có thểđến địa điểm có máy tính kết nối internet để đăng ký trực tuyến;

* Tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6:

- Trường hợp HS đã được cấp mã số đăng ký trực tuyến:

+ Nếu cha mẹ HS có đủ điều kiện về công nghệ thông tin (năng lực hiểu biết; có trang bị máy tính, iPAD ... ) có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại nhà;

+ Nếu cha mẹ HS không có đủ điều kiện về công nghệ thông tin có thểđến địa điểm có máy tính kết nối internet để đăng ký trực tuyến;

- Trường hợp HS chưa được cấp mã số đăng ký trực tuyến: Gia đình mang hồ sơ tới cơ sở giáo dục (nơi HS học năm học 2015-2016 tại Hà Nội) để cơ sở giáo dục cập nhật dữ liệu vào hệ thống và cấp mã đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

Bước 3. Sau khi đăng ký xong, cha mẹ HS nhập địa chỉ email cá nhân, phần mềm sẽ thông báo cho cha mẹ HS biết kết quả đăng ký trực tuyến và gửi thông báo kết quả đăng ký tuyển sinh qua email cá nhân.

Bước 4. Nhà trường xét duyệt danh sách đăng ký tuyển sinh theo hướng dẫn tuyển sinh; thu hồ sơ tuyển sinh theo thời gian quy định từ ngày 01/7/2016 đến ngày 15/7/2016.

Bước 5. Sau ngày 15/7/2016, những trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo phòng GD&ĐT, căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, phòng GD&ĐT cho phép trường được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 18/7/2016 đến ngày 20/7/2016.

Bước 6. Nhà trường báo cáo chính thức kết quả tuyển sinh với phòng GD&ĐT; phòng GD&ĐT báo cáo kết quả tuyển sinh với Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và Sở GD&ĐT.

2. Điều kiện đăng ký

Trên đây là các bước tiến hành cho những học sinh đăng ký tuyển sinh đúng tuyến tuyển sinh theo quy định. Những trường hợp không đúng tuyến tuyển sinh, trường hợp đăng ký vào các trường ngoài công lập sẽ không đăng ký trực tuyến, cha mẹ học sinh phải trực tiếp đến trường để đăng ký tuyển sinh.

3. Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến

- Tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1: từ ngày 15/6/2016 đến ngày 18/6/2016;

- Tuyển sinh trực tuyến vào trường mầm non: từ ngày 19/6/2016 đến ngày 22/6/2016;

- Tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6: từ ngày 23/6/2016 đến ngày 27/6/2016.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Phòng GD&ĐT

- Thành lập tổ công tác hỗ trợ triển khai phần mềm tuyển sinh trực tuyến là bộ phận thường trực của Chỉ đạo các kỳ thi và tuyển sinh quận năm 2016;

- Quản trị, phân quyền cho các nhà trường trên địa bàn được đăng nhập, khai thác, trích xuất dữ liệu tuyển sinh của đơn vị;

- Cập nhật đầy đủ, chính xác kế hoạch tuyển sinh của quận năm học 2016-2017 vào phần mềm tuyển sinh trực tuyến;

- Tổng hợp và báo cáo về Sở GD&ĐT thông tin HS 5 tuổi đang học tại các trường mầm non và HS lớp 5 đang học tại các trường tiểu học trên địa bàn để tổ chức cấp phát mã số đăng ký tuyển sinh trực tuyến;

- Phối hợp chạy thử nghiệm phần mềm tuyển sinh trực tuyến để thử tải và lập kế hoạch, phương án hỗ trợ, xử lý các tình huống bất thường xảy ra trong quá trình tổ chức tuyển sinh trực tuyến;

- Tổ chức tập huấn về kỹ năng cài đặt, sử dụng phần mềm và quy trình tuyển sinh trực tuyến cho đội ngũ lãnh đạo và giáo viên cốt cán của các trường mầm non. tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận;

- Xây dựng phương án đảm bảo về hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác tuyển sinh trực tuyến trên địa bàn quận;

- Tổ chức bàn giao cho các trường mầm non, tiểu học mã số đăng ký trực tuyến và hướng dẫn các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn cấp phát mã số đăng ký trực tuyến cho cha mẹ HS;

- Sau khi cập nhật kế hoạch tuyển sinh vào phần mềm, nếu cần điều chỉnh phải báo cáo ngay với Ủy ban nhân dân quận để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp thực tế;

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về công tác tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016-2017 cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ HS và HS trên địa bàn quận.

2. Trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

- Thành lập Ban tuyển sinh của trường, trong đó có bộ phận thường trực để triển khai công tác tuyển sinh trực tuyến năm học 2016-2017;

- Cập nhật đầy đủ thông tin về nhà trường, thông tin về tuyển sinh, thông tin HS 5 tuổi trường mầm non, HS lớp 5 trường tiểu học báo cáo về phòng GD&ĐT để cập nhật vào phần mềm tuyển sinh trực tuyến;

- Phối hợp chạy thử nghiệm phần mềm tuyển sinh trực tuyến để thử tải và lập kế hoạch, phương án hỗ trợ, xử lý các tình huống bất thường xảy ra trong quá trình triển khai tuyển sinh trực tuyến;

- Triển khai tập huấn về kỹ năng cài đặt, sử dụng phần mềm và quy trình tuyển sinh trực tuyến cho đội ngũ lãnh đạo và giáo viên cốt cán của nhà trường;

- Tổ chức bàn giao mã số đăng ký trực tuyến cho cha mẹ HS lớp 5 đang học tại các trường tiểu học và HS 5 tuổi đang học tại các trường mầm non;

- Thường trực hỗ trợ, hướng dẫn cha mẹ HS đăng ký tuyển sinh trực tuyến;

- Báo cáo với phòng GD&ĐT về kết quả tuyển sinh, trình phương án tuyển sinh bổ sung, phương án điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh cho phù hợp thực tế;

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về công tác tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016-2017 cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ HS và HS nhà trường.

IV. LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

Thời gian

Đơn vị

Nội dung

Trước

30/5/2016

Phòng GD&ĐT

Công khai hoạch tuyển sinh của quận trên cổng thông tin điện tử của quận , trang web của phòng GD&ĐT.

31/5/2016

Phòng GD&ĐT

Trường MN, TH

 

-Tổ chức hướng dẫn công tác tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6

-In mã số , niêm phong danh sách từng trường

01/6/2016

Phòng GD&ĐT

Cài đặt phần mềm tuyển sinh trực tuyến cho các cán bộ cốt cán của 3 cấp học MN,TH,THCS.

02/6/2016

Phòng GD&ĐT

 

- Cài đặt hệ thống cho các trường tham gia tuyển sinh trực tuyến.

-Tập huấn công tác tuyển sinh trực tuyến cho Hiệu trưởng, cán bộ các trường MN, TH, THCS

- Bàn giao mã số, mật khẩu cho Hiệu trưởng trường MN, TH.

05/6/2016

Phòng GD&ĐT

Trường MN, TH,THCS

-Thử nghiệm đăng ký phần mềm tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp1, lớp 6 năm học 2016-2017

- Chạy thử nghiệm hệ thống đăng ký trực tuyến để thử tải hệ thống.

- Báo cáo kết quả chạy thử nghiệm.

06/6/2016

Phòng GD&ĐT

 Tiếp tục tổ chức tập huấn sử dụng cài đặt và phần mềm cho lãnh đạo, giáo viên, nhân viên của trường sau khi có dữ liệu đăng ký tuyển sinh trực tuyến thử nghiệm.

Từ 06/6/2016 đến trước 12/6/2016

Trường MN, Tiểu học

 

Trả học bạ Tiểu học ; cấp mã tuyển sinh cho học sinh và CMHS trường MN, TH.

Từ

15/6/2016

đến

18/6/2016

CMHS,

TrườngTiểu học

 

Tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1.

- CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến

-Nhà trường tiếp nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Từ 19/6/2016 đến 22/6/2016

CMHS, 

Trường MN

 

Tuyển sinh trực tuyến vào trường mầm non.      

-CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến

-Nhà trường tiếp nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Từ

23/6/2016 đến ngày 27/6/2016.

CMHS, nhà trường THCS

Tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 .

- CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến

- Nhà trường tiếp nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Từ

01/7/2016

đến

15/7/2016

Nhà trường MN.TH,THCS

Tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký tuyển sinh ( Giấy khai sinh hợp lệ, Hộ khẩu Photo không cần công chứng; Học bạ bản chính) đối chiếu với bản chính GKS, Hộ khẩu.

16/7/2016

Nhà trường

Báo cáo phòng GD&ĐT kết quả tuyển sinh; trình phương án tuyển sinh bổ sung nếu còn thiếu so với chỉ tiêu

Từ

18/7/2016

đến

20/7/2016

Nhà trường, Phòng GD&ĐT

- Phòng GD&ĐT phê duyệt phương án tuyển sinh bổ sung của nhà trường

- Nhà trường tiếp nhận và duyệt hồ sơ đăng ký tuyển sinh bổ sung

22/7/2016

Phòng

GD&ĐT

Nộp báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh cho Sở GD&ĐT

29/7/2016

Phòng

GD&ĐT

Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh cho Sở GD&ĐT

Trên đây là hướng dẫn triển khai tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016-2017 (kèm theo phụ lục 1 và phụ lục 2); Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nghiên cứu kỹ văn bản và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo về phòng GD&ĐT bằng văn bản hoặc điện thoại (qua bộ phận chuyên môn cấp học) để kịp thời xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- UBND thành phố (để báo cáo);

- Ban Giám đốc;

- Các phòng, ban Sở (để phối hợp);

- Lưu: VT, QLT&KĐ.

 

 TRƯỞNG PHÒNG

 

( đã ký)

 

 

Phạm Thị Lệ Hằng

 

 

 

 

Phụ lục 1

 

HƯỚNG DẪN CẤP MÃ SỐ ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

CHO HỌC SINH LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC

VÀ HỌC SINH 5 TUỔI TRƯỜNG MẪU GIÁO NĂM HỌC 2015-2016

(Kèm theo công văn số 497/PGD&ĐT ngày 01/6/2016 của Phòng GD&ĐT)

 

 

1. Phòng GD&ĐT tổ chức in ấn danh sách học sinh được cấp mã số và mật khẩu:

Trưởng phòng GD&ĐT tải các file trên về máy; sử dụng mật khẩu do Sở GD&ĐT cung cấp qua số điện thoại di động của Trưởng phòng GD&ĐT đã đăng ký trong danh sách báo cáo Sở để mở các file trên; tổ chức in ấn (đảm bảo bảo mật) danh sách học sinh lớp 5 tiểu học và học sinh 5 tuổi mẫu giáo được cấp mã số cho từng trường trên địa bàn và theo danh sách lớp (đúng nội dung file do Sở GD&ĐT cung cấp).

Thời gian: trước ngày 02/6/2016

2. Phòng GD&ĐT bàn giao cho trường:

Phòng GD&ĐT niêm phong danh sách được in ở trên vào phong bì cho từng trường; tổ chức bàn giao trực tiếp cho Hiệu trưởng nhà trường; lập biên bản bàn giao.

Thời gian: trước ngày 05/6/2016

3. Nhà trường bàn giao cho CMHS:

Hiệu trưởng nhà trường Tiểu học tổ chức mở niêm phong phong bì danh sách cấp mã số do phòng GD&ĐT bàn giao; tổ chức bàn giao mã số đăng ký tuyển sinh cho CMHS đảm bảo bảo mật; lập danh sách bàn giao có sự ký nhận của CMHS.

Thời gian: Từ ngày 6/6/2016 đến trước ngày 12/6/2016

 

Chú ý:   Hướng dẫn này thay thế cho kế hoạch số 118/KH-BCĐ ngày 18/5/2016 và CV 463/GD&ĐT ngày 20/5/2016của phòng GD&ĐT về thời gian trả học bạ học sinh Tiểu học.

 

                                                                                                                PHÒNG GD&ĐT

______________________________________

 

                                                                                   Phụ lục 2

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ

PHỤC VỤ CÔNG TÁC TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2016-2017

(Kèm theo công văn số 497/SGD&ĐT-QLT ngày 01/6/2016 của Phòng GD&ĐT)

 

 

1. Máy tính: 

- CPU: Tối thiểu Intel Pentium 2,8GHz trở lên; nên dùng chip Core i3;

- RAM: tối thiểu 2GB; tốt nhất là từ 4GB trở lên;

- Giao tiếp mạng: Onboard 10/100/100 hoặc Wireless;

- Hệ điều hành: tối thiểu Windows 7.

2. Kết nối mạng Internet:

- Tối thiểu 15 Mb (Mega bit);

- Nên dùng đường kết nối của Viettel hoặc VNPT;

- Đường mạng dùng chung phục vụ tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm cho 50 kết nối: cần đường truyền băng thông tối thiểu 32 Mb;nên dùng đường WAN kết nối Internet của thành phố tại UBND các quận huyện thị xã.

3. Cán bộ tin học:

- Chuẩn trình độ công nghệ thông tin cơ bản trở lên;

- Mỗi phòng GD&ĐT cử 04 cán bộ, gồm 01 cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, 03 cán bộ phụ trách các cấp học mềm non, tiểu học, trung học cơ sở của phòng GD&ĐT;

- Mỗi trường cử ít nhất 01 cán bộ phụ trách công nghệ thông tin thường trực dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.

 

                                                                                                                                                       PHÒNG GD&ĐT

 

                                                                                         MẪU 01

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO .................................

 

BIÊN BẢN GIAO – NHẬN

 

              Thời gian:……giờ…… ngày    tháng 6 năm 2016

 

  • Người giao:...............................................................................

Chức vụ:.............................Đơn vị CT..........................................

Số Giấy chứng minh nhân dân: ....................................................

  • Người nhận: .............................................................................

Chức vụ:  ............................ Đơn vị CT........................................

Số Giấy chứng minh nhân dân: .....................................................

 

NỘI DUNG GIAO NHẬN VÀ HIỆN TRẠNG

 

  1...............................................................................................

  2...............................................................................................

  3...............................................................................................

 

Tình trạng niên phong:...........................................................

 

Người giao                               Người nhận

(ký tên)                                      (ký tên)

 

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập2
  • Hôm nay215
  • Tháng hiện tại14,670
  • Tổng lượt truy cập636,660
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây